Biodyks ordinære Generalforsamling d 18/1 2014 kl15.

Tilstede: Arne Skovhaug,  Jens Krause, Erik Holm, René Mogensen, Søren Blæsbjerg, Lars Tanderup, Thomas Miccio, Kai Rasmussen, Morten Benn, Emil Vesterager, Lars Bakkensen, Michael Wendelberg,  Morten Rasmussen,  Jacob Brandt, Lene Agerstjerne og René K Olesen.

Referent: Thomas  Miccio

Dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning for 2014

I.            69 medlemmer fordelt på 63 med aktivt medlemsskab, 5 med passivt medlemskab, 1 ungdomsmedlem.  I gennemsnit er antallet af medlemmer med aktivt medlemskab øget med netto  5 medlemer årligt, de sidste par år. En udvikling vi håber på kan fortsætte.  Hertil ca. 35 børnemedlemmer

II.            Over 50 dykker ture er annonceret gennem google mailen. Dykkeraktiviteten er jævnt stigende

III.            Speedbåds uddannelser var atter en succes. 10 mand fik bevis i år, således at  30 klubmedlemmer nu har bådfører beviset.  Målet har været at mange klubmedlemmer kan arrangere bådture

IV.            Bestyrelsen har ønsket at støtte op om nogle faste årlige dykkertraditioner. Tirsdag dykkene  har været en succes. Emil har lavet et stort arbejde hermed.

V.            Årlig forårs klubtur til Samsø genstartes.  Bobbleflækkerne ved Hirsholmene  vil også blive indtroduceret som en årligt tradition.

VI.            Nautness Norges turen er blevet genindført I 2013 og vil blive afholdt igen I september 2014.

VII.            Bona Gracia – et godt initiativ fra Jørgen Bek. Vi håber det bliver gentaget

VIII.            Status på Materiel er at vi nu har to næsten nye båd motorer – begge med 5 års garanti

IX.            Orange båd er ikke sejldygtig efter 18 år, alle instrumenter bør udskiftes. WHF kan flyttes over

X.            Den store kompressor er i god stand og renoveret i 2013. Den lille kompressor fungerer også tilfredsstillende

XI.            Nitrox udstyret er renoveret. Ordning med fri luft og nitrox bibeholdes.

XII.            Oxyboxens 3 liters flasker.  1 kan trykprøves. Den anden skal vi købe ny flaske til.

XIII.            Klubhuset er ikke vedligeholdt udvendigt i 2013, kun to tagplader er skiftet. Dette tages op I den nærmeste fremtid

XIV.            Poppel træ skal fældes

XV.            Ny hjemmesiden er oppe. Den kører og er opdateret

XVI.            Bestyrelsen har haft stor gavn af dropboxen og den skal udvides i 2014, således at vigtigt info problemfrit gives videre til fremtidige bestyrelser! Manualer, dokumenter, positioner osv lægges også her.           

XVII.            Bestyrelsen I 2013. Tak til Jannick for arbejde som kasserer men uhensigtsmæssigt at kassereren pga bopæl langt væk kom for sjældent i klubben. Vigtigt at vi vælger en  bestyrelse blandt medlemmer, som kommer hyppigt i klubben.

2. Valg af dirigent:

Jens Krause blev valgt. Han lagde ud med at konstatere at GF er indkaldt i henhold til vedtægterne

3.     Forelæggelse af regnskab for 2013 samt budget for 2014 til godkendelse:

2013:

Arne har overtaget regnskabet

Hovedtallene blev omdelt

Det er muligt at få det detaljerede regnskab!

Revisorerne Jens Krause og Erik Holm har godkendt regnskabet og gennemgået alle bilag!

Se referat fra bestyrelses møde fra Januar.

Biodyks bygninger er ikke taget med i regnskabet. Den offentlige ejendoms vurdering er 460.000 kr!

Bygningerne har udelukkende værdi, fordi vi har lejekontrakt med kommunen, derfor er de ikke med i budgettet.

Vi er begyndt at bruge et professionelt elektronisk regnskabs program. Klubbens egenkapitaler  179,696.00 kr

2013 Underskud på 10,960 kr. Det første i klubbens historie!

Vi har grundlæggende en sund økonomi. I 2013 var der en række ekstraordinære uforudsigelige udgifter. Kommunen krævede fx 11.000 kr retur i lokaletilskud. Vi havde en uforudset udgift på 8.000,- kr til motorkøb pga tyverisagen. Der blev  lavet et stort eftersyn på kompressor og indkøbt et lager af luftfiltre for et samlet beløb på 12.000. Til gengæld forventes kun ret begrænsede udgifter til kompressorerne i 2014.

– Årsregnskabet blev enstemmigt godkendt

4. Budget 2014

Der forventes et  overskud på 24,300 kr med de tiltag som blev fremlagt på bestyrelses mødet den 6 Jan – 2014. Vi forudsætter konstant medlemstal. Ved evt stigende medlemstal vil overskudet blive større.

Budget for 2014 blev enstemmigt godkendt.

  1. Fastsættelse af Kontingent gældende indtil næste GF. Bestyrelsen indstiller at kontingentet fastholdes uændret på 850,- kr halvårligt for et aktivt medlemskab. Forsøgsordningen med kontingent til halv pris for studerende i første medlems år ændres til, at den enkelte selv skal bede om denne ordning, som vi oplyser om på hjemmeside mv. Baggrunden er at nogle studerende kan have behov for en økonomisk håndsrækning i det første år, hvor der også er en del udgifter til dykkerudstyr, mens andre med supplerende erhvervsarbejde godt kan bidrage med fuld kontingentbetaling.  På samme vis kan et medlem i en kortere periode  bede om nedsat kontingent fx. ved sygdom, arbejdsløshed o.l.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

5. Behandling af indkomne forslag

1. Forslag fra bestyrelsen vedr. ændring af reglerne for anvendelse af makkerline og dermed ændring af Biodyks nuværende sikkerheds regler. Ordlyd anført nedenfor. 

6. Tillæg til Biodyks sikkerheds regler :

I Biodyk dykkes efter DSF sikkerhedsregler – det vil bl.a. sige at der dykkes efter makkerprincippet.

Angående makkerline skal basis og mellemliner altid medbringes på dykkerturen. Linen skal anvendes, hvis den ene part i et dykkerpar ønsker det, eller hvis dykkerlederen skønner det hensigtsmæssigt, uden at dette er til yderligere diskussion. Under gunstige forhold hvad angår sigtbarhed, strøm og under forudsætning af passende dykkererfaring, må der fremover dykkes uden mellemline. Alle i Biodyk skal beherske og være bekendt med teknikken omkring makkerlinen.

Forslaget blevet godkendt (1 medlem undlod at stemme, alle øvrige stemte for. )

2. Anmodning om fuldmagt til bestyrelsen til indkøb af ny båd til en max købspris på 125.000,- kr iflg udsendt forslag.

Forslaget blev enstemmigt godkendt.

2A. Anmodning om GF´s tilladelse til at der udstedes en række såkaldte bådanparter for at sikre finansiering af bådkøb. Betingelserne er påtrykt anparterne. Den generelle værdi skal stå i GF referatet hvert år og på hjemmesiden!

Forslaget blevet enstemmigt godkendt. 

Søren Blæsbjerg blev valgt til at administrere anpartsordningen på vegne af bestyrelsen og kan således underskrive bådanparterne.

Tillæg til anparterne

I.  Hver anpartshaver er ansvarlig for at holde sine konto oplysninger ajour

6. Valg af formand: René Krøjgaard Olesen modtog genvalg. René  gjorde dog opmærksom på, at han forventer, at  der skal vælges en ny formand ved næste GF.

7. Valg af næstformand: Emil Vesterager

8. Valg af kasserer: Arne Skovhaug.

9. Valg af sekretær: Thomas Miccio

10. Valg af den øvrige bestyrelse (1 medlem): Søren Blæsbjerg

11. Valg af to suppleanter til bestyrelsen: Lars P Bakkensen og Stig  Kjær

12. Valg af to revisorer.  Kai Rasmussen og Jens Krause

13. Valg af udvalg.

Disse kan suppleres op i løbet af året!

I.            Turudvalg: Kommer på Hjemmesiden!

Stig kjær, Emil Vesterager, Morten R, Jørgen Bek og Thomas Miccio. Mange andre end de fra udvalget vil hjælpe med at arrangere ture!

II.            Uddannelse/sikkerhed

Morten R , Thomas Miccio, Emil V, Gregers

SP-Dyk holder første hjælps kursus den 23 Feb. 6 timer

SP-Dyk holder Udstyrs kursus Padi! Morten B. har ansvaret for kontakt til SP-Dyk.

III.            Material udvalg (både/kompressorer mv)

Jørgen B,  Morten R og ved behov håber vi at trække på Klaus Fink. Gregers regner vi også med deltager men det skal lige officielt bekræftes.

IV.            Klubhus/Grund

Kai R, Claus Wheeler, Erik H, Jacob B og Michael Wendelbjer

V.            Fest/social

Supleres op senere. Vi vil bla spørge Hana og Maria om de vil indgå.

VI.            Svømmehal

Morten Rasmussen

Hjemmesiden

René Mogensen, Emil V, Thomas Miccio og Jacob Brandt

Fondsudvalg

Jørgen B, Arne Skovhaug og Thomas Miccio

IX.            Bar/Nøgler

            Erik  Holm

14. Eventuelt

Erik:

Nøgler:

Vi har 36.000 kr ude på nøgledepositum. Der arbejdes på at lave en komplet liste over de der har nøgler. Tages op på næste bestyrelses møde

Baren:

Egenkapitalen vokset fra 10,500 til 14,200 kr. Debitor på 4000 kr. er reduceret til 600 kr.

Gammelt Udstyr:

Juridisk er det i orden at vi  gennem hjemmesiden og personlige emails opfordrer folk til at komme og afhente deres efterladte udstyr. !

Vi kan nu sælge eller bortskaffe det udstyr ,der ikke bliver afhentet indenfor tidsfristen iflg vedtægtsændring vedtaget ved GF 2013.

Bestyrelsen arbejder videre med forslaget ved kommende møde!

Google gruppe e-mailen skal bruges med omtanke. Specielt skal vi være lidt mere tilbageholdende med diskussionsmail med cc til alle. Noget at turplanlægningen kan nok med fordel flyttes over på hjemmesiden og face book siden! Bestyrelsen tager sig af at lave en vejledning.

Mødet afsluttes kl 18:05 hvorefter der blev afholdt ”julefrokost”.

Referat godkendt af bestyrelsen 21. jan 2014.